Примірний перелік документації,

 яка повинна бути на підприємстві,

 установі, організації

 

1. Положення про систему управління охороною праці (СУОП)

В ній повинні бути дані найважливіші напрями в роботі по забезпеченню безпеці праці, сформульовані основні обов'язки працівників в цьому напрямі, починаючи від першого керівника і закінчуючи виконавцями (робітниками) всієї вертикалі управління.

2. Журнал обліку вступних інструктажів

Проведення вступного інструктажу повинне скріплятися підписами особи, що інструктується і інструктуючого в Журналі обліку вступних інструктажів. Вступний інструктаж повинні проходити всі без виключення категорії працівників, які приймаються на роботу. Інженер (спеціаліст) по охороні праці повинен регулярно звірятись з відділом кадрів, про проходження вступного інструктажу з охорони праці всіх новоприйнятих працівників.

3. Програма вступного інструктажу

Програма повинна враховувати специфіку підприємства. Примірний зміст програми вступного інструктажу:

1. Загальні відомості про підприємство, характерні особливості виробництва.

2. Основні положення чинного законодавства про охорону праці.

2.1.  Трудовий договір, робочий час і час відпочинку, охорона праці жінок і осіб молодше за 21 рік. Пільги і компенсації за шкідливі умови праці, передбачені законодавством, а також ті. які передбачені додатково в колективних договорах

2.2.  Правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідальність за їх порушення. Порядок усунення від виконання роботи.

2.3.  Організація роботи по охороні праці на підприємстві. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

3.  Загальні правила поведінки для працюючих на території підприємства, а також правила поведінки у виробничих і допоміжних приміщеннях. Розташування основних цехів, служб, допоміжних приміщень.

4.  Небезпечні і шкідливі виробничі чинники, характерні для даного виробництва. Методи і засоби попередження нещасних випадків і професійних захворювань: засоби колективного захисту, плакати, знаки безпеки, сигналізації. Основні вимоги по попередженню електротравматизму.

5.  Основні вимоги виробничої санітарії і особистої гігієни.

6.  Засоби індивідуального захисту. Порядок і норми видачі 313, терміни носіння.

7.  Обставини і причини окремих характерних нещасних випадків, аварій, що відбулися на підприємстві і інших аналогічних виробництвах через порушення вимог охорони прані.

8. Порядок розслідування і оформлення документів про нещасні випадки і професійні захворювання на виробництві.

9. Пожежна безпека. Способи і засоби запобігання пожеж, вибухів, аварій. Дії персоналу при їх виникненні.

10. Перша допомога потерпілим. Дії працюючих при виникненні нещасного випадку на ділянці, в цеху

4. Перелік виробництв (і професій), при роботі в яких обов'язкове проходження медичних оглядів

Складається на підставі наказу керівника підприємства про затвердження тимчасових переліків шкідливих, небезпечних речовин і виробничих чинників, а також робіт, при виконанні   яких   проводяться   попередні   і    періодичні   огляди   працівників    Обов'язково враховується "Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі", затверджений наказом МОЗ України від 10 грудня 1993 року, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року під № 194.

5. Графік проведення періодичних медичних оглядів

Його, як правило складає відділ кадрів спільно з керівниками підрозділів. При ухиленні працівника від проходження медичного огляду роботодавець зобов'язаний не допускати його до виконання їм трудових обов'язків. Медогляд проводиться за рахунок роботодавця.

6. Список працівників, зобов'язаних проходити періодичні медичні огляди

Складається поіменний список працівників, зайнятих на важких роботах, роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, а також таких, які вимагають професійного відбору. В списку вказуються шкідливий або небезпечний чинник, що впливає на працівника, професія, стаж роботи по цій професії. Поіменний список узгоджується з Держпраці. і один екземпляр передається до медичної у станови, з якою полягає договір на проведення медичного огляду.

7. Заключний акт за наслідками періодичного медичного огляду

Складає лікар лікувально-профілактичної установи, що проводила медогляд (при необхідності - з участю профпатолога або лікарів інших спеціальностей), погоджується в Держпраці, і працедавцем. Проведення оздоровчих заходів (у разі їх наявності) працедавцем є обов'язковим.

8. Перелік спеціального одягу, спеціального взуття і інших засобів індивідуального захисту, який безкоштовно видається на підприємстві.

Перелік складається на підставі Норм безкоштовної видачі, затверджених наказами Держпраці, а також Типових норм безкоштовної видачі, для галузей промисловості. В даному випадку необхідно користуватися "Державним реєстром НПАОП". який містить весь перелік нормативних актів, діючих на території України. Типові норми слід розглядати як мінімум, яким працедавець зобов'язаний забезпечити працівника. Перелік повинен бути погоджений з профспілковим комітетом або іншим громадським органом працюючих.

9. Особиста картка обліку спецодягу, спецвзуття

На кожного працівника заводиться така картка, в якій він розписується за отримання спецодягу, спецвзутті. Картка необхідна, бо при нещасному випадку з працівником будуть потрібно документи, підтверджуючі видачу йому спецодягу і інших засобів індивідуального захисту.

10. Журнал реєстрації повторних інструктажів з охорони праці на робочому місці

Про проведення первинного інструктажу на робочому місці, повторного, позапланового, стажування і допуску до роботи працівник, що проводив інструктаж, робить запис в Журналі реєстрації інструктажу на робочому місці з обов'язковим підписом особи, яку інструктують і інструктуючого. При реєстрації позапланового інструктажу вказують причину його проведення.

Первинний інструктаж на робочому місці до початку виробничої діяльності проводять:

- зі всіма новоприйнятими на підприємство, що переводяться з одного підрозділу в інший;

- з працівниками, що виконують нову для них роботу, працівниками, що відряджаються, тимчасовими;

-  з будівельниками, що виконують будівельно-монтажні роботи на території діючого підприємства;

-  із студентами і що вчаться, прибулими на виробниче навчання або практику перед виконанням нових видів робіт.

Первинний інструктаж на робочому місті проводять з кожним працівником або учнем індивідуально з практичним показом безпечних прийомів і методів праці Первинний інструктаж можливий з групою осіб, обслуговуючих однотипне устаткування. і в межах загального робочого місця.

Повторний інструктаж проходять всі робітники, за винятком осіб, не пов'язаних з випробуванням, обслуговуванням, наладкою і ремонтом устаткування, використовуванням інструменту, зберіганням і застосуванням сировини і матеріалів, незалежно від кваліфікації, освіти, стажу, характеру виконуваної роботи, в терміни, встановлені Положенням про навчання з питань охорони праці, затвердженим наказом даного підприємства.

Позаплановий інструктаж проводять:

1) при введенні в дію нових або перероблених стандартів, правив, інструкцій по охороні праці, а також змін до них:

2)  при змін технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, пристосувань і інструменту, початкової сировини, матеріалів і інших чинників, що впливають на безпеку праці;

3)  при порушенні працюючими і вчаться вимог безпеки праці, які можуть привести або привели до травми, аварії, вибуху або пожежі, отруєння:

4)  при перерві в роботі: для робіт, до яких пред'являють підвищені вимоги безпеки праці. — більш ніж на 30 календарних днів, а для решти робіт більше 60 днів.

Інструктажі проводять особи, які затверджені наказом по підприємству (як правило, посадові особи, в чиє безпосереднє керівництво поступає працівник).

11. Програма первинного інструктажу   

Первинний   інструктаж   на  робочому   місці   проводяться за програмами,   розробленим   і затвердженим наказом підприємства, для окремих професій або видів робіт з урахуванням вимог стандартів ССБТ. відповідних правил, норм і інструкцій по охороні праці і іншої технічної документації. Програми погоджують із службою охорони праці і профспілковим комітетом Зразковий перелік основних питань первинного інструктажу на робочому місці:

1.  Загальні відомості про технологічний процес і устаткування на даному робочому місці, виробничій ділянці, в цеху. Основні небезпечні і шкідливі виробничі чинники, що виникають при даному техпроцесі.

2. Безпечна організація і структура робочого місця.

3. Небезпечні зони машини, механізму, приладу. Засоби безпеки устаткування (запобіжні, гальмівні пристрої і огорожі, системи блокування і сигналізації. знаки безпеки). Вимоги по попередженню електротравматизму.

4.  Порядок підготовки до роботи (перевірка справності устаткування, пускових приладів, інструменту і пристосувань, блокувань заземлення і інших засобів захисту).

5. Безпечні прийоми і методи роботи, дії при виникненні небезпечної ситуації.

6. Засоби індивідуального захисту на даному робочому місці і правила користування ними.

7. Схема безпечного пересування працюючих по території цеху, ділянки.

8. Внутрішньоцехові транспортні і вантажопідйомні засоби і механізми. Вимоги безпеки при навантажувально-розвантажувальних роботах і транспортуванні вантажів.

9. Характерні причини аварій, вибухів, пожеж, випадків виробничих травм.

10.  Заходи попередження аварій, вибухів, пожеж. Обов'язки і дії при аварії, вибух), пожежі. Способи застосування на ділянці засобів пожежогасінні, протиаварійного захисту і сигналізації, місця їх розташування.

12. Перелік професій і посад працівників, звільнених від повторних інструктажів на робочому місці

Визначається роботодавцем, затверджується наказом підприємства і узгоджується з службою охорони праці. Від проходження інструктажу звільняються особи, не пов'язані з обслуговуванням, випробуванням, монтажем, наладкою і ремонтом устаткування, використовуванням інструменту, зберіганням і застосуванням сировини і матеріалів.

13. Стажування

Всі робітники, у тому числі випускники профтехучилищ, учбово-виробничих комбінатів, після первинного інструктажу на робочому місці повинні протягом перші 2-15 змін (залежно від характеру роботи, кваліфікації працівника) пройти стажування під керівництвом осіб, призначених наказом.

Керівництво цеху, ділянки за узгодженням із службою охорони праці і профспілковим комітетом може звільняти від стажування працівника, що має стаж роботи за фахом не менше три роки, при переході з одного цеху в іншій, якщо характер його роботи і тип устаткування, на якому він працював раніше, не міняються.

Проходження стажування, закріплення відповідальних осіб, допуск до самостійної роботи оформляються в журналі періодичних інструктажів.

14. Перелік професій і тривалість  стажування на робочому місці

Перелік професій і тривалість стажування визначається і затверджується керівником підприємства і узгоджується з профспілковим органом або іншим представницьким органом трудового колективу.

16. Перелік професій робочих, робота по яких вимагає проходження навчання і перевірки знань.

Робітники пов'язані з виконанням робіт або обслуговуванням об'єктів (установок устаткування) підвищеної небезпеки, а також об'єктів, підконтрольних органам державного нагляду, повинні проходити навчання  і періодичну перевірку знань по охороні праці в терміни, встановлені Положенням про навчання з питань охорони праці, діючих на підприємстві.

Проведення перевірки знань робітників по охороні праці оформляють протоколом.

Перед черговою перевіркою знань на підприємствах, організовують заняття, лекції, семінари, консультації з питань охорони праці.

Всі робітники, що мають перерви в роботі по даному виду робіт, посади, професії більше трьох років, а при роботі з підвищеною небезпекою — більше одного року; повинні пройти навчання по охороні праці до початку самостійної роботи,

17. Наказ про призначення комісії по перевірці знань охорони праці.

Склад комісії по перевірці знань визначається Положенням про навчання з питань охорони праці, діючого на підприємстві. Число членів комісії повинне бути не менше трьох.

Участь в комісії представника органу державного нагляду визначається відповідним нормативним документом, що регламентує виконання робіт підвищеної небезпеки.

Члени комісії по перевірці знань повинні бути навчені з питань охорони праці і мати документ, що засвідчує їх повноваження.

Проведення перевірки знань повинне бути оформлено протоколом і скріплено підписами членів комісії (не менше трьох) і того, хто екзаменується .

18. Графік навчань і перевірки знань по охороні праці.        

Затверджується наказом підприємства. Слід вести регулярний контроль за його виконанням, а також своєчасно вносити необхідні доповнення при штатних змінах.

Особи, що проходять перевірку знань, повинні бути заздалегідь ознайомлені з вказаним графіком.                                                                                           

19. Програми навчання робітників по охороні праці    

Повинні бути складені по всіх професіях і видах робіт,затверджені наказом і погоджені із службою охорони праці і трудовим колективом.

20. Програма навчання керівників і фахівців по охороні праці

Таке навчання проводить спеціальний навчальний заклад, або підприємство. При складанні програми навчання керівників і фахівців необхідно користуватися нормативно-правовою базою з питань охорони праці.

21. Екзаменаційні білети по охороні праці

Керівники, фахівці і робітники повинні бути ознайомлений до початку перевірки знань (як мінімум за місяць) з екзаменаційними білетами. Рекомендується проводити спеціальні семінари, заняття з тими, що екзаменуються.

22. Протоколи засідання комісії по перевірці знань з охорони праці

Після навчання екзаменаційна комісія проводить перевірку теоретичних знань і практичних навиків.

Результати перевірки знань оформляють протоколом

23. Посвідчення для посадових осіб та робітників

Посвідчення видаються після перевірки знань на підставі протоколу. Особам, які не виконують роботи підвищеної небезпеки, посвідчення можна не видавати. При черговій перевірці знань в посвідченні робиться лише відмітка за результатами перевірки, скріплюється підписом голови комісії.

24. Журнал видачі посвідчень по охороні праці

Його веде інженер по охороні праці, видача посвідчення проводиться під розпис.

25. Перелік  професій і видів робіт, по яких повинні бути розроблений інструкції   

Перелік розробляється на підставі затвердженого на підприємстві штатного розкладу відповідно до тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників і кваліфікаційного довідника посад, затвердженого в установленому порядку.

Перелік складається службою охорони праці за участю керівників підрозділів, служб головних фахівців (головного технолога, головного механіка, головного енергетика і ін.), служби організації праці і заробітної плати, затверджується керівником підприємства і розсилається у всі структурні підрозділи (служби) підприємства.

26. Перелік діючих інструкцій по охороні праці

Повинен охоплювати всі види робіт і професій підприємства.  Перелік згоджується з профспілковою організацією  або з іншим уповноваженим органом трудового колективу.

Інструкції розробляються з урахуванням вимог "Положення про розробку інструкцій з охорони праці".

Інструкції затверджуються наказами. Наказ є невід'ємною частиною інструкції.

Кожній інструкції повинні бути привласнено найменування і номер. Реєстрація інструкцій проводиться в "Журналі реєстрації інструкцій з охорони праці"

27. Наказ по підприємству про розробку (перевидання, продовження терміну дії інструкції по охороні праці)

Інструкції для працівників по професіях і на окремі види робіт розробляються відповідно до переліку.

Розробка інструкції по охороні праці здійснюється на підставі плану розробки, затвердженого наказом.

Інструкції для працівників по професіях або по видах робіт повинні систематично, не рідше одного разу в 5 років, а для працівників або по видах робіт, пов'язаних з підвищеною небезпекою. — не рідше одного разу на 3 роки, перевірятися на відповідність вимогам чинних нормативно-правових актів по охороні праці.

Якщо протягом вказаних термінів умови праці працівників на підприємстві не змінилися, то наказом по підприємству дія інструкції для працівників продовжується на наступний термін, про що робиться запис на першій сторінці інструкції (ставляться штамп «Переглянуто», дата і підпис особи, відповідальної за перегляд інструкції).

28. Інструкції по охороні праці

Кількість інструкцій повинна відповідати переліку. Інструкції для працівників розробляються, як правило, керівниками цехів (ділянок при безцеховій структурі), відділів, лабораторій і інших відповідних їм підрозділів підприємства за участю служб охорони праці. Для нових виробництв, що вводяться в дію допускається розробка тимчасових інструкцій для працівників. Тимчасові інструкції розробляються на строк до приймання вказаних виробництв в експлуатацію, але не більш ніж на 2 роки.

Інструкції затверджуються наказом з дотриманням процедури узгодження і візування, які визначені "Положенням про розробку інструкцій з охорони праці".

29. Посадові інструкції з розділом про обов'язки, працівників і відповідальність в області охорони праці

Складаються на кожну посадову особу підприємства. Посадовці підприємства здійснюють керівництво, організовують і контролюють роботу по охороні праці у сфері своєї діяльності безпосередньо на своїх ділянках, у виробництвах, цехах, підрозділах.

Посадова інструкція не є нормативним актом по охороні праці

30. Журнал обліку видачі інструкцій по охороні прані для працівників підрозділів підприємства

Роботодавець   забезпечує   інструкціями   всіх   працівників.    Видача   інструкцій   повинна проводитися службою охорони праці з реєстрацією в "Журналі обліку видачі інструкцій".

31. Накази про призначення відповідальних осіб за виконання робіт підвищеної небезпеки

Накази на осіб, що мають право видачі нарядів-допусків. на керівників і виконавців робіт підвищеної небезпеки.

32. Журнал реєстрації нарядів-допусків на роботи підвищеної небезпеки

Зберігається на ділянці (в цеху). При перевірках слід перевіряти якість ведення журналу.

В журналі вказуються дата видачі, номер наряду-допуску, прізвище видаючого наряд, прізвище виробника робіт, місце виробництва робіт, дата закриття наряду-допуску, прізвище закриваючого наряд.

33. Перелік робіт підвищеної небезпеки, виконуваних за спеціальними правилами 

В переліку приводяться найменування робіт і документ, регламентуючий порядок виконання цих робіт (Правила пожежної безпеки при проведенні зварювальних робіт і інших вогняних робіт. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів і ін).

34. Перелік професій і нидів робіт, до яких пред'являються підвищені вимоги по безпеці праці

Повинен бути затверджений наказом, злагоджений з профспілковим комітетом або з іншим громадським органом трудового колективу. До складання цього переліку слід віднестися дуже серйозно, оскільки він багато в чому визначає об'єм роботи по організації безпечної праці. В основу переліку повинен бути встановлений діючий перелік робіт підвищеної небезпеки з урахуванням специфіки підприємства.

36. Журнал реєстрації видачі документації по охороні праці

Інженер по охороні праці повинен всю документацію і нормативно-правові акти по охороні праці видавати під розпис, інакше в майбутньому можуть виникнути непорозуміння, оскільки багато працівників досить недбало поводяться з документацією по охороні праці.

37. Журнал реєстрації вхідної документації по охороні праці

Необхідно реєструвати всю вхідну документацію по охороні праці. На службу охорони праці покладений обов'язок ознайомлення працівників зі всією новою документацією, що стосується безпеки праці.

38. Заходи щодо охорони праці

Є невід'ємною частиною колективного договору, складаються з урахуванням проблем і специфіки підприємства.

39. Планування роботи по охороні праці

План може бути місячним або квартальним, в ньому плануються як заходи, що періодично повторюються, так і разові. В обов'язковому порядку слід передбачати постійне інформування про зміни в законодавстві про охорону праці.

40. Положення про порядок проведення громадського контролю за забезпеченням безпеки праці

В Положенні слід розробити прийнятну для даного підприємства форму громадського контролю за охороною праці. На практиці виправдав себе триступінчатий контроль, одним із ступенів якого є День безпеки. Потрібно, щоб всі зрозуміли, що забезпечення безпеки праці є справою всього трудового колективу, а не тільки служби охорони праці і працедавця

41. Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві

Журнал зберігається в службі охорони праці.

42. Акти про нещасні випадки на виробництві (Н-1).

Кожний акт форми Н-1 враховується підприємством по місцю роботи потерпілого і реєструється в Журналі реєстрації нещасних випадків. В акті за формою Н-1 детально викладаються обставини і причини нещасного випадку, а також вказуються особи, порушення вимог, що допустили по охороні праці.

Акти зберігаються відповідно до галузевих термінів зберігання нормативних документівв, тому слід уважно відноситися до їх зберігання.

Слід пам'ятати, що акт за формою Н-1 передається до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві для виплати відшкодування збитків

43. Повідомлення про наслідки нещасного випадку на виробництві

У разі тривалого періоду оплати витрат, пов'язаних з нещасним випадком, повідомлення повторюються після закінчення кожного року до завершення оплати цих витрат. Необхідні дані слід офіційно запрошувати у фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

44. Звіт про число днів непрацездатності у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю потерпілих при нещасних випадках

Подається до органів державної статистики щокварталу і за рік. Другий екземпляр залишається на підприємстві.

45.  Звіт про стан умов праці, пільги і компенсації за роботу в несприятливих умовах праці

Прямує до органів державної статистики за рік. Відомості приводяться по всьому персоналу підприємства і по всіх категоріях працівників. Другий екземпляр залишається на підприємстві.

46. Наказ про призначення особи, відповідальної за електрогосподарство

Для безпосереднього виконання функцій по організації безпечної експлуатації електроустановок працедавець призначає відповідального за електрогосподарство, а також особу, що його заміщає.

За наявності на підприємстві посади головного енергетика обов'язки відповідального за електрогосподарство даного підприємства, як правило, покладаються на нього. Наказ про призначення відповідального за електрогосподарство і особу, яка його заміщає в періоди тривалої відсутності, видається після перевірки знань правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, інструкцій і присвоєння відповідної групи по електробезпеці: V — в ЕУ напругою вище 1000 В, IV — в ЕУ напругою до 1000 В.

47. Перелік посад ІТП і електротехнологічного персоналу, які повинні мати кваліфікаційну групу по електробезпеці

Електротехнологічний персонал потрібен для обслуговування установок електротехнологічних процесів (електрозварювання, електроліз, електротермія і т.п.), а також складного енергонасиченого        виробничо-технологічного устаткування, при роботі якого потрібне постійне технічне обслуговування і регулювання електроапаратури, електроприводів і елементів електропостачання.

Керівники в підпорядкуванні яких знаходиться електротехнологічний персонал, повинні мати кваліфікаційну групу по електробезпеці не нижче, ніж у підлеглого персоналу. Вони повинні здійснювати технічне керівництво (спільно з енергослужбою) і нагляд за його роботою. Службі охорони праці слід звертати особливу увагу на своєчасність проведення перевірок знань у цієї категорії осіб, оскільки вони не є в штаті енергослужби.

48. Перелік професій і робочих місць, що вимагають присвоєння першої кваліфікаційної групи по електробезпеці

В перелік включається неелектротехнічний персонал, що виконує  роботи, при яких може виникнути небезпека поразки електричним струмом. Перелік повинен бути затверджений наказом.

49. Інструктаж неелектротехнічного персоналу на І групу.

Інструктаж проводить особа з електротехнічного персоналу з кваліфікаційною групою по електробезпеці не нижче III. Результати перевірки оформляються в "Журналі повторних інструктажів з ОП на робочому місці".  Посвідчення не видається.

50. Наказ про створення комісії по перевірці знань електротехнічного персоналу

Перевірку знань у керівників і фахівців повинні проводити кваліфікаційні комісії в складі не менше 3 чоловік.

Для підприємств, кваліфікованих фахівців, що не мають змоги утворити комісію, перевірка знань у відповідальних за електрогосподарство підприємств здійснюється в комісіях, створених органами Держпраці.

51.   Журнал перевірки знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»

Перевірка знань кожного працівника з електротехнічного персоналу проводиться індивідуально. Результати перевірки знань заносяться в "Журнал протоколів перевірки знань з ОП" і підписуються всіма членами комісії. Результати перевірки знань можуть оформлятися і протоколом.

Якщо перевірка знань декількох працівників проводилася в один день і склад кваліфікаційній комісії не мінявся, то члени комісії можуть розписатися І раз після закінчення роботи, при цьому повинно бути вказано прописом загальне число осіб, у яких проведена перевірка знань.

52. Розпорядження про стажування на робочому місці

Після перевірки знань до призначення на самостійну роботу або при переході на іншу роботу (посаду), а також при перерві в роботі зверх 1 року, кожний працівник з оперативного персоналу повинен пройти стажування на робочому місці тривалістю не менше 2 тижнів під керівництвом досвідченого працівника, після чого він може бути допущений до самостійної роботи. Допуск до стажування і самостійної роботи оформляється наказом.

53.  Наказ про призначення відповідальної особи за технічний стан електро- (пневмо) інструменту і засобів малої механізації

Періодичні випробування машин, інструментів і світильників проводить спеціально закріплений персонал з групою по електробезпеці не нижче III.

54.  Наказ про затвердження списку осіб, яким дозволяється працювати з переносним електроінструментом

Список осіб, яким дозволяється працювати з переносним електроінструментом, електричними машинами, затверджується наказом.

55.  Журнал обліку, перевірки та випробування переносного електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників

Електроінструмент (електродрилі всіх напруг, електроножиці. електрорубанки, електровібратори, електропаяльники, елекгрострогальні машини і т.д.) повинен не рідше 1 разу в шість місяців згідно Правилам і, як правило, на практиці - раз на місяць проходити перевірку для визначення опору ізоляції, яка повинна не бути нижчою 0,5 МОМ, а для виробів класу II, до якого відносяться вироби, що мають подвійну або посилену  ізоляцію і не мають елементів для заземлення, — не нижче 2,0 МОМ. Періодичні випробування електричних машин, інструментів і світильників проводить спеціально закріплений персонал з групою по електробезпеці не нижче III.

56. Журнал перевірки і видачі електроінструменту

Перед видачею електроінструмент перевіряється: на цілісність кола заземлення; на комплектність і надійність кріплення деталей; зовнішнім оглядом на справність кабелю (шнура), його захисної трубки і штепсельної вилки; на цілісність ізоляційних деталей корпусу; на наявність захисних кожухів і їх справність і ін.

Ручні електричні машини, ручні світильники, електроінструмент, дефекти, що мають, видавати для роботи забороняється.

Справність і цілісність електроінструменту перед видачею перевіряє черговий електромонтер з кваліфікаційною групою по електробезпеці не нижче III. Результати перевірки реєструються в Журналі.  Коло осіб, яким можуть бути виданий електроінструмент, електричні машини для роботи, затверджується наказом.

57. Протоколи вимірювання опорів ізоляції електроустановок, апаратів, вторинних кіл і електропроводок до 1000 В

Протоколи і акти випробувань додаються до паспортних даних або журналів з переліком електроустаткування. Паспортні карти і журнали знаходяться в службі енергетика,

 

58. Протоколи вимірювання опору заземлюючих пристроїв

Для визначення технічного стану заземлюючого пристрою повинні періодично проводитися:

- вимірювання опору заземлюючого пристрою;

- перевірка стану кола між заземлювачами і елементами, що заземляються:

- вимірювання напруги дотику в електроустановках, заземлюючі пристрої яких виконані по нормах на напругу дотику.

59. Паспорт на заземлюючий пристрій

Паспорт повинен містити схему заземлюючого пристрою, основні технічні дані, дані про результати перевірки його стану, про характер ремонтів і зміни, внесені в конструкцію даного пристрою.

60. Журнал обліку і випробувань електрозахисних засобів

Його слід берегти у керівника підрозділу. В Журналі вказуються інвентарний номер засобу захисту, дата випробування, дата наступних випробувань, дата і результат періодичного огляду, дата наступного огляду, місцезнаходження. Для засобів захисту, що знаходяться в індивідуальному користуванні, додають графи «Дата видачі» і «Підпис особи, що отримала засіб захисту в індивідуальне користування                                                                     

61. Журнал приймання і огляду риштувань і помостів

Знаходиться безпосередньо у посадової особи, яка здійснює експлуатацію риштування і помости.

62. Накази по організації роботи автотранспортних засобів

Повинні бути підготовлений накази: про порядок перевезення негабаритних вантажів, про призначення відповідальних за випуск автотранспорту, про призначення старшого при перевезенні людей (включаючи паспорти маршрутів і графіки перевезення людей), про водіїв, допущених до перевезення людей, про порядок роботи з етильованим бензином і антифризом, про призначення відповідального за шиномонтажний стенд.

63. Накази про призначення відповідальних осіб по безпечній експлуатації вантажопідіймальних машин

Наказом повинні бути призначені, після відповідної атестації, відповідальні особи: по нагляду за вантажопідйомними машинами, за утримання вантажопідйомних машин в справному стані, за безпечне проведення робіт кранами.

64. Наказ про допуск до роботи персоналу, обслуговуючого вантажопідіймальні машини

Наказом повинні бути допущені до роботи кранівники, машиністи і їх помічники, слюсарі і електрики по ремонту і наладці вантажопідйомних машин, стропальники.

65.  Журнал обліку і періодичних оглядів вантажопідіймальних машин і механізмів. Журнал обліку і періодичних оглядів знімних вантажозахватних пристосувань і тари. Вахтові журнали машиністів ватажопідіймальних машин і механізмів

Журнали ведуться за наявності на підприємстві вантажопідіймальних машин і механізмів.

66.  Журнал обліку і періодичних оглядів механізмів і агрегатів, не підконтрольних Держпраці

До таких механізмів відносяться, газозварювальні генератори, апарати електрозварювальні, підйомники, транспортери, електротельфери, кран-балки, керовані з підлоги, лебідки, електрокари, землерийні машини, компресори, насоси і т.д.

Повинен бути список осіб, відповідальних за огляд механізмів. Необхідно також вести облік видачі таких механізмів і проведення їх періодичних оглядів. Такий акт повинен скріпляти підписами особи, що здала механізм в експлуатацію (гол. механік або енергетик), і особа, що прийняла механізм в експлуатацію. Механізм повинен бути змонтований, випробуваний відповідно до діючих правил.

67. Наказ про порядок проведення робіт поблизу ліній електропередачі

В організаціях, що експлуатують пересувні вантажопідйомні машини або що проводять роботи поблизу ліній електропередачі, нерідкі випадки електротравматизму.

Наказом слід чітко встановити порядок роботи поблизу ліній електропередачі. З ним необхідно ознайомити під розпис кранівників, механізаторів, стропальників і інших зацікавлених осіб. Бажано наказ обновляти періодично (раз на рік), провівши новий інструктаж.

68. Наказ на комісію по спостереженню за станом і експлуатацією будівель і споруд

Склад комісій по загальному огляду будівель і споруд призначається наказом. Як правило, очолює комісію керівник підприємства або його заступник. До складу комісії включаються особи, спеціально що займаються спостереженням за експлуатацією будівель, представники служб, ведучих експлуатацію окремих видів інженерного устаткування будівель (електроосвітлення, санітарно-технічних пристроїв), і залізничного або транспортного цеху, а також начальники цехів, майстерних, відділів, безпосередньо експлуатуючих будівлю. Слід проводити постійний моніторинг технічного стану будівель і споруд.

69. Паспорт на виробничу будівлю

Паспорт є основним документом по об'єкту, містить його конструктивну і техніко-економічну характеристику. Додатками до паспорта є світлокопії робочих креслень планів, розрізів, фасадів будівель з внесеними в них відступами від проекту; перелік вимог по забезпеченню нормальної експлуатації будівлі. Технічний паспорт складається в 2-х екземплярах, один з яких зберігається в архіві Відділу експлуатації і ремонту будівель підприємства, другої — в цеху (відділі), що експлуатує будівлю або споруду.

70. Технічний журнал по експлуатації будівлі (споруди)

Для обліку робіт по обслуговуванню і поточному ремонту відповідної будівлі або споруди повинен вестися технічний журнал, в який вносяться записи про всі виконані роботи по обслуговуванню і. поточному ремонті, з вказівкою виду робіт і місця.

Технічний журнал по експлуатації виробничих будівель і споруд є основним документом, що характеризує стан експлуатованих об'єктів.

71. Акти за наслідками оглядів будівель і споруд

Результати всіх видів технічних оглядів будівель і споруд оформляються актами, в яких наголошуються знайдені дефекти, а також необхідні заходи для їх усунення з вказівкою термінів виконання робіт.

Періодичні технічні огляди можугь бути загальними і частковими. Чергові загальні технічні огляди будівель проводяться 2 рази на рік — весною і восени.

Можуть бути позачергові огляди будівель і споруд після стихійних лих і аварій.

72. Наказ на особу, відповідальне за газове господарство

Призначається з числа посадових осіб за наявності устаткування, підконтрольного Держпраці.

73.Комплект плакатів і знаків по безпеці праці Розпорядження по усуненню порушень правил охорони праці

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ПОЖЕЖНІЙ БЕЗПЕЦІ

1. Журнал реєстрації  інструктажів з пожежної безпеки

Всі новоприйняті працівники повинні допускатися до роботи тільки після проходження інструктажу з пожежної безпеки. Його проводить фахівець з пожежної безпеки підприємства, якщо така є. У разі відсутності в штаті підприємства фахівців-пожежників інструктаж проводить особа, призначена наказом керівника. Звичайно це робить інженер по охороні праці. Проведення інструктажу фіксується в спеціальному журналі.

2. Загальнооб'єктова інструкція з пожежної безпеки

Така інструкція або спеціальний наказ встановлює відповідний пожежній безпеці протипожежний режим на підприємстві:

-  визначає місця дія куріння: порядок прибирання горючих відходів і пилу, зберігання промасленого спецодягу, порядок знеструмлення електроустаткування як на випадок пожежі, так і після закінчення робочої зміни: місця і допустима кількість сировини, напівфабрикатів і готової продукції , які одноразово можуть знаходитись в приміщеннях;

-  регламентує порядок проведення тимчасових вогневих і, інших пожеже небезпечних робіт, огляду і закриття приміщень після закінчення роботи; дії працівників при виявленні пожежі;

- порядок проведення інструктажу з пожежної безпеки і занять по пожежно-технічному мінімуму, а також призначення відповідальних за їх проведення.

3. Призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку

Відповідальні за пожежну безпеку окремих територій, будівель, споруд, приміщень, цехів. ділянок, технологічного устаткування і процесів, інженерного устаткування, електричних мереж і т.п. призначаються наказом. Таблички з прізвищами відповідальних осіб за протипожежний стан слід вивішувати на робочих місцях.

4. Інструкції про заходи пожежної безпеки

Вони повинні бути розроблені для кожної вибухонебезпечної і пожеженебезпечної ділянки (майстерні, цеху і т.п.). Питання пожежної безпеки повинні знайти віддзеркалення в інструкціях по охороні праці в частині виробництва робіт, при обслуговуванні устаткування і т.д.

5. План (схема) евакуації

План (схема) евакуації людей на випадок пожежі повинна бути розроблена, якщо в будівлях і спорудах одноразово знаходиться більше 10 чоловік на поверсі. План евакуації повинен бути вивішений на видному місці.

6. Інструкція по евакуації

 Розробляється при масовому перебуванні людей (50 чоловік і більше). Не рідше одного разу в півріччя повинні проводитися практичні тренування всіх задіяних для евакуації працівників. Для об'єктів з нічним перебуванням людей (лікарні, дитячі сади і т.д.) в інструкції повинні передбачатися два можливі варіанти дій - в нічний і денний час.

7. Наказ на організацію ДПД

Добровільна пожежна дружина (ДПД) може бути організована на підприємстві.

8. Наказ на створення пожежно-технічної комісії

Така комісія може створюватися на підприємствах, і в неї звичайно включають одного з керівників підприємства, ведучих фахівців, представника пожежної охорони, голови ДПД і т.д. Засідання пожежно-технічної комісії рекомендується проводити не рідше одного разу на квартал

9. Наказ про призначення особи, відповідальної за засоби пожежогасіння

Облік перевірки і стану первинних засобів пожежогасінні слід вести в спеціальному журналі. Кожний вогнегасник, встановлений на об'єкті, повинен мати порядковий номер, нанесений на корпус білою фарбою, і паспорт встановленої форми.

10. План протипожежних заходів

Повинен включати разові доручення, що періодично повторюються. В план слід включати:

• проведення протипожежних тренувань: розробку оперативних планів гасіння;

• проведення занять по пожежно-технічному мінімуму;

•  перевірку і перезарядку вогнегасників (бажано не рідше двох разів на рік — весною і восени):

• перевірку стану вогнезахисної обробки (просочення) — не рідше двох разів на рік:

• перемотування льняних пожежних рукавів — не рідше двох разів на рік і т.д.

План протипожежних заходів може бути складовою частиною колективного договору.

11. План проведення протипожежних тренувань                                                        

Підприємствам рекомендується проводити протипожежні тренування, по можливості, з пожежною частиною. На тренуваннях відпрацьовується взаємодія з пожежною частиною, перевіряється стан протипожежних засобів, уміння персоналу користуватися первинними засобами пожежогасінні.

12. Оперативний план гасіння

Тим підприємствам, де можливо велике скупчення людей, є підвищена пожежна небезпека, слід розробляти оперативні плани гасіння пожеж. Зокрема, такі плани розробляються для кожної станції метрополітену, хімічних заводів і т.д.

13. Інструкція про порядок дій персоналу при спрацьовуванні пожежної автоматики

Така інструкція повинна бути в приміщенні диспетчерського пункту (пожежного поста). В ній повинні бути вказівки про порядок дії оперативного персоналу (чергового) при отриманні сигналу про пожежу або сигналу про несправність установок (систем) пожежної автоматики.

14. Наказ про закріплення пожежної техніки

Моторист (водій), закріплений за пожежною технікою, повинен пройти спеціальне навчання.

15. Інструкція по управлінню пожежною станцією

Станція пожежогасіння повинна бути забезпечена схемою обв'язування і інструкцією по управлінню при пожежі. У кожного вузла управління повинна бути табличка з вказівкою приміщень, типу і кількості зрошувачів, що захищаються.

 

Количество
и сумма товаров
в корзине

Курси валют

Курсы наличного обмена на сегодня

Новини

10.03.2020 р.

       На сайті Кабміну опубліковано постанову від 03.03.2010 р. № 207 , якою внесено зміни до порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Скачати постанову можна тут.

23.01.2020 р.

     В ТОВ "НКК-Калуш" приймаються заявки на навчання по курсах та професіях відповідно до переліку. (Перелік)

14.01.2020 р.

    В ТОВ "НКК-Калуш" приймаються заявки на навчання по курсу "Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті ПАОП 0.00-1.15-07". Термін навчання 5 днів. Підведення підсумків навчання з видачею посвідчення 21.01.2020 р. 

16.05.2019 р.

   Зміни до законодавства:
Постановою Кабміну від 17.04.19 р. № 337 прийнято постанову "Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків професійних захворювань та аварій на виробництві" , яка набирає чинності з 01.07.19 р.
  Скачати можна натиснувши на посилання. Друкований варіант можна придбати на сайті в розділі "Каталог" .